Poesie

Suonnu Cifalutanu


Nino Di Paola

L’autru jornu ne matinati, quannu i suonnira parinu viritati,
e quannu a tiesta ancora ri pinseri ri la jurnata nun è ‘nfruscata,
mi sunnaiu Giuvanni Agneddu ri la Ramata,
cifalutanu, beddu, nobili, priparatu, e di sta sfurtunata citati, assai ’nnamuratu.
Era assittatu na n’agnuni e suddiatu.
Canusciennulu ci rissi : “ Cavalieri quannu mai vossia accussì angustiatu ” ?
Mi rissi : “ Ninuzzu, ma tu a Marina c’a statu?
Cavalieri – fici iò, nun c’ha vuluto iri, pi nun pigghiarimi autri rispiaciri “.
Mi rietti na vasata e pigghiannumi sutta brazzu ,
mi rissi : “ Facemuni na passiata.
Caminannu caminannu prima ncuntrammu a Giuvanni Cassata,
era un muzzicu ri vilenu, e quannu mai iddu, mi retti ‘na mala talìata.
Cchiù avanti, assittati a piricinu ri nna granni furesta
c’eranu Pasquali Culotta, Micu Purtiera e Fifiddu Testa.
M’aspittava , pi diri a verità, ca mi facissiru una granni fiesta,
inveci eranu tutti e tri annirvati , russi nte facci comu i curaddi,
Micu Purtiera poi vulieva erba pi cento cavaddi.
Taliannumi na facci suddiatu, iddu ca era ra Marina,
mi rissi : “ Nsumma a gghiri a ricurriri nno Dutturu Giardina ?”
Iappi giustu giustuu tempu ri finiri ri parrari,
e d’arrieri da chianca tagghiata,
nisciù fuora u Dutturi Giardina, cu nna sicarietta addummata.
Fissannumi nta l’uocchi, n’funnu n’funnu fici:
“ Senti cca, ricci a st ’Amministratura tutti quantu sunnu,
ca ccà sta succirennu a finumunnu, l’aviemu beddi pari pari,
e si scinnemu dduocu, i mannamu tutti a…. ..travagghiari.
Era prontu a darici u me cunsigghiu, ca suona a sveglia e m’arruspigghiu,
satu n’ta l’aria, chiamu a mè mugghieri
: “ Rosaria, Rosaria, mi sunnaiu a nna pocu ri cifalutani, beddi comu u mari,
e mancu ci potti riri : “ Quannu u sceccu nun avi siti, è inutili friscari “E' possibile commentare l'articolo, nell'apposito spazio sotto, solo se si possiede un account regolarmente registrato su un social network. Per questo cefalunews non è responsabile per ciò che si scrive nei commenti. La responsabilità di ciò che riporta ogni commento è del suo autore: identificato con precise generalità che vengono registrate negli archivi del social network nel momento in cui si iscrive e ottiene un proprio account

.