Poesie

O Sinnacu Sariddu tisu comu un cardiddu


Nino Di Paola

Sariddu, Sariddu
Tutti ti vutammu cu tantu entusiasmu
Ma ora ni dumannamu si pi casu un ni sbagghiammu.
Ti viru sempri ‘mpignatu intra lu Cumuni,
arrispunniri sicuru e dumanni di ognunu,
ti viru puru astututari lu focu
ma a gienti chi mi dumanna chi ci ricu?

Mi dissi l’autru jornu n’amicu cumuni
viriennuti ne fotografii ri na fiesta ri riuni
e ricurdannusi d’un dittu anticu
“Un c’è fiesta, un c’è fudda su c’è mancia piricudda”
Certu assai sunnu li cosi da fari e tu sulu un ci po’ arrivari, ma rimmi a verità,
a l’assissura i fa travagghairi?

E di beddi cunsigghieri sempri pronti lunguiuari
ci lu rici ca chiossai s’hannu a ‘mpignari?
Tu però caru Sariddu, e cosi menu ‘mportanti unna stari appricatu,
ma si no a genti rici : ni livammu ru pisciatu
e ni mittiemmu ‘nto cacatu.

Duocu ti lassu, però bedda matri, un ‘ta fenniri pi paruoli ca ti ricu,
sunnu ditti d’un veru amicu, sunnu ditti davanti e non darrieri,
p’ammuttari, u Sinnacu, a Giunta e i Cunsigghieri.


Nino Di PaolaE' possibile commentare l'articolo, nell'apposito spazio sotto, solo se si possiede un account regolarmente registrato su un social network. Per questo cefalunews non è responsabile per ciò che si scrive nei commenti. La responsabilità di ciò che riporta ogni commento è del suo autore: identificato con precise generalità che vengono registrate negli archivi del social network nel momento in cui si iscrive e ottiene un proprio account

.